ZOOM na Rady Seniorów

Zoom na  rady seniorów”, to ogólnopolskie badanie Rad Seniorów z całej Polski oraz projekt współpracy z partnerstwami rad seniorów i samorządów gminnych realizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych  ę we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacją na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu”. Rady Seniorów pełniąc rolę opiniodawczo-doradczą, są jedną z funkcjonujących obecnie form włączania osób starszych w procesy decyzyjne w jednostkach samorządu terytorialnego. W Polsce Rady Seniorów powstawały do tej pory na podobieństwo Rad Młodzieżowych, ale w przeciwieństwie do nich nie posiadały żadnego umocowania prawnego. Od 30 listopada 2013 roku, wraz z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym (dodanie artykułu 5c) zachęcającej gminy do powoływania rad seniorów, promowania solidarności międzypokoleniowej i tworzenia warunków do aktywności obywatelskiej sytuacja ta uległa zmianie. W całym kraju funkcjonuje kilkadziesiąt takich rad, a nowelizacja ustawy uruchomiła powstawanie kolejnych.

Celem projektu „ZOOM na rady seniorów” jest wsparcie istniejące rady seniorów oraz powstawanie nowych rad. W badaniu oraz działaniach całego projektu „ZOOM na rady seniorów” koncentrujemy się na kwestiach związanych z wpływem rad na decyzje podejmowane przez samorządy, reprezentacji przez rady interesów starszych mieszkańców i na uwrażliwianiu samorządów i mieszkańców na potrzebę kształtowania przestrzeni publicznej, tak aby sprzyjała aktywnemu starzeniu.

Projekt “Zoomu na rady seniorów” obejmuje:

- badanie rad seniorów z całej Polski – poznamy funkcjonowanie rad seniorów i pomożemy tworzyć nowe rady

- konkurs dla rad seniorów i samorządów – najbardziej zaangażowanym partnerstwom pomogą nasi eksperci 

- konferencja rad seniorów – zaprezentujemy wyniki badania „Zoom na rady seniorów“, a rady podzielą się swoimi doświadczeniami
- przestrzeń – zaprojektujemy przestrzeń przyjazną seniorom
- warsztaty w społecznościach lokalnych – badanie potrzeb osób starszych, spacery badawcze, mapowanie, szkolenie z crowdfundingu, miasto przyjazne seniorom
- konsultacje społeczne – w partnerstwie z samorządem i radą seniorów w 3 miejscowościach przeprowadzimy konsultacje społeczne wskazanej przez samorząd inwestycji przestrzeni miejskiej
- publikacje – opracujemy poradnik dla urzędników i architektów miejskich o projektowaniu miast przyjaznych seniorom, a dzięki doświadczeniom już działających rad seniorów wspólnie z nimi stworzymy poradnik dla osób starszych chcących aktywnie działać w środowisku oraz nowo powstających rad

“Zoom na rady seniorów” wkraczamy w obszar partycypacji publicznej. Chcemy wzmacniać dialog osób starszych z lokalnymi samorządami oraz działać na rzecz zwiększenia podmiotowości seniorów i ich poczucia wpływu na sprawy lokalne. Wierzymy, że potraktowana poważnie i partnersko współpraca samorządów z radami seniorów, da osobom starszym poczucie wpływu na sprawy lokalne.

ODWIEDŹ STRONĘ PROJEKTU>>>