ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022/POWER/BK

2 sierpnia 2022

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację usługi w zakresie opracowania opinii prawnych dla 24 innowacyjnych rozwiązań. Opinie prawne mają na celu umożliwienia oceny wymagań prawnych oraz ryzyk prawnych związanych z wdrożeniem rozwiązania w wybranym przez innowatora typie użytkownika.

Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w okresie od 12.08.2022 r. do 01.09.2022 r.:

Zakres prac:

A. zapoznanie się z dokumentacją 24  innowacyjnych projektów

B. określenie możliwych wymagań prawnych i ryzyk prawnych związanych z wdrożeniem innowacyjnych projektów w danym typie użytkownika (na podstawie wstępnego opisu zagadnień opracowanych przez Zamawiającego i zamieszczonych poniżej).

C. opracowanie 24 opinii prawnych dla każdego z innowacyjnych projektów (składające się co najmniej z: podania istniejących ram prawnych, wskazania wymagań prawnych i kluczowych ryzyk prawnych związanych z wdrożeniem innowacyjnych projektów w danym typie użytkownika. Ponadto, jeżeli jest zasadne dla danego typu analizowanego projektu przedstawić krótką propozycję potencjalnych zmian, które miałyby istotny pozytywny wpływ na minimalizację ryzk prawnych związanych z wdrożeniem danego działania. W ramach opinii dodanie opisowego wyjaśnienia tak, by lektura opinii była przystępna, zrozumiała, czytelna dla członków Komisji oceniającej innowacyjne rozwiązania.

D. minimalna objętość jednej opinii to minimum 2500 znaków (ze spacjami) .

Najważniejsze obszary tematyczne, których dotyczyć będzie analiza:
Jednocześnie zaznaczamy, że wymienione problemy mogą powtarzać się w kilku projektach innowacyjnych.

 1. pozyskiwanie danych o osobach starszych – prawo do wizerunku osób starszych, w tym niesamodzielnych (m.in. RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – możliwości i ograniczenia prawne związane z przetwarzaniem czy korzystaniem z dużych zbiorów danych – oceniając ich zgodność m.in. z przepisami ochrony danych osobowych, prawem do prywatności, prawem reklamy, przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ochroną konsumentów oraz regulacjami branżowymi;
 2. odpowiedzialność prawna grup wolontariuszy i pracowników instytucji pracujących z osobami starszymi (np. innych seniorów, uczniów, dzieci, osób z niepełnosprawnościami), także w ich domach;
 3. odpowiedzialność prawna związana z kwestiami transportu osób starszych zależnych np. przez wolontariuszy własnymi samochodami;
 4.  wchodzenie z ofertą edukacyjną do instytucji/organizacji – szkół;
 5. wchodzenie z działaniami w przestrzeń klatek schodowych i wieszanie w przestrzeni elementów rozwiązania (wspólnoty, PPOŻ);
 6. odpowiedzialność wolontariuszy i pracowników instytucji przy korzystaniu ze sprzętu i jego obsłudze np. schodołaz;
 7. odpowiedzialność prawna organizatorów aktywności sportowych, w tym sportów ekstremalnych;
 8. zasady pracy z dziećmi i bezpieczeństwo dzieci, także w placówce – w przypadku prowadzenia zajęć dla dzieci i seniorów
 9. odpowiedzialność za przekazywaną wiedzę przez uczestników innowacji (seniorzy konsultanci edukują seniorów w sprawach urzędowych);
 10. prawa autorskie w tym prawo do wykorzystania zdjęć (także archiwalnych);
 11. zasady pracy wolontariackiej w miejscu pracy – wolontariat pracowniczy;
 12. zasady bhp przy wprowadzaniu zmian w domach osób starszych – dla odbiorców i wykonawców;
 13. odpowiedzialność wolontariuszy i pracowników związana z pracą z osobami w kryzysie bezdomności.

Oferty należy składać na adres mailowy: marta.bialek@e.org.pl (w wersji elektronicznej oferta powinna być zeskanowana, podpisana, każdy dokument „zaparafowany”) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2022 r. o godz.16:00.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania a znajdują się w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/120709

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. „GENERATOR INNOWACJI. Sieci Wsparcia 2” – Projekt, na podstawie umowy POWR.04.01.00-00-I104/19 realizowanego przez PCG Polska Sp. z o.o. (Lider) i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (partner) ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie: www.sieciwsparcia.pl

Skorzystaj z naszych pomysłów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa. Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny (FreshMail) i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”
ul. Hoża 35
00-681 Warszawa
biuro@e.org.pl

NIP: 529-16-47-110
REGON: 017475000
KRS: 0000084092

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło

Translate
Skip to content