Konkurs ofert

3 stycznia 2023

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację usługi w zakresie promocji 7 innowacji społecznych w okresie od dnia podpisania Umowy (styczeń 2023) do końca czerwca 2023. Celem innowacji społecznych jest poprawa jakości życia osób starszych. By lepiej zrozumieć czym jest innowacja – tutaj znajdą Państwo przykłady takich innowacji z I edycji programu: https://sieciwsparcia1.e.org.pl/innowacje/

Usługa ma na celu stworzenie i realizację kampanii promocyjnej dla każdej innowacji  oraz promocji wydarzenia prezentującego innowacje społeczne powstałe w ramach programu  pn. ” Historie sukcesu”, które odbędzie się w maju 2023 (na żywo i on-line dla ok.200 osób zainteresowanych wdrażaniem innowacji na swoim terenie m.in. – jednostki samorządowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe). Celem upowszechniania jest dotarcie do potencjalnych odbiorców innowacji, czyli podmiotów, które mogą wdrożyć innowacje na swoim terenie. 

Historie sukcesu to wydarzenie o charakterze pitchingowym. Wybrani Innowatorzy (15-20 projektów) będą prezentować wypracowane rozwiązania potencjalnym użytkownikom z różnych sektorów: w tym instytucjom, które mogą upowszechnić wypracowane rozwiązania na szerszą skalę (m.in.: JST różnego szczebla, firmy, NGO). Efektem jest nawiązanie kontaktów oraz zdobycie zainteresowania konkretnych potencjalnych użytkowników konkursem dla podmiotów zainteresowanych wdrożeniem innowacji na swoim terenie. Za organizację wydarzenia odpowiada Zamawiający.

I. Zakres i warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia:

 1. Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w okresie od 16 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023.
 2. Miejsce świadczenia usług: Warszawa, inne miejscowości na terenie kraju w zależności od potrzeb Projektu lub zdalnie.
 3. Z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej, prace, które należy wykonać w ramach usługi (minimalny zakres usługi obejmie):
  • stworzenie strategii promocji 7 innowacji oraz dla wydarzenia „Historie sukcesu”;
  • opracowanie wytycznych dla fotografa oraz filmowca przygotowujących materiały fotograficzne oraz filmowe – tak, by Wykonawca mógł mieć wpływ na otrzymanie materiałów wpisujących się w potrzeby strategii i kampanii; nagranie filmu oraz zrobienie zdjęć nie są objęte usługą w ramach niniejszego postępowania;
  • płatną kampanię w mediach społecznościowych (zwłaszcza fb i instagram) promującą 7 innowacji oraz wydarzenie „Historie sukcesu”; komunikację (także w formie stworzenia mailingu do wysyłki oraz przygotowania nowych baz kontaktów – zależnie od grupy użytkowników innowacji – jeśli takiej bazy nie ma w zasobach Zamawiającego) z potencjalnymi podmiotami, które będą zainteresowane wdrożeniem innowacji (jednostki samorządowe, urzędy marszałkowskie, urzędy miast i gmin, firmy, instytucje, organizacje, grupy nieformalne, sąsiedztwa, grupy organizacji  itp.) w tym m.in.: Stworzenie treści mailingów do www grup,  zaproszenia do współpracy w formie wybranych bezpośrednich kontaktów, propozycję języka do komunikacji;
  • opracowanie materiałów promujących każdą innowację oraz wydarzenie „Historie sukcesu” tj. opracowanie:
   • podstron o innowacjach  i wydarzeniu: treści do podstrony/podstron (na stronie www.sieci.wsparcia.pl) wytycznych dla grafika (Wykonawca może skorzystać z pracy grafika Zamawiającego poza budżetem zamówienia tj. bez ponoszenia kosztów z tym związanych bądź współpracować ze swoim grafikiem)  do 7 innowacji społecznych oraz wydarzenia;
   • materiałów drukowanych oraz pdf: opracowanie treści i wytycznych  (Wykonawca może skorzystać z pracy grafika Zamawiającego poza budżetem zamówienia tj. bez ponoszenia kosztów z tym związanych bądź współpracować ze swoim grafikiem)   oraz druk materiałów papierowych (konkretny format do ustalenia na podstawie opracowanej strategii) promujących 7 innowacji społecznych oraz wydarzenie(nakład uzależniony od opracowanej strategii)

Oraz regularna komunikacja i współpraca z Zamawiającym.

4. Z zastrzeżeniem punku 6 poniżej, oczekiwanym rezultatem powyższych działań komunikacyjnych / efektem usług zrealizowanych przez Wykonawcę mają być m.in.:

 • publikacja co najmniej 18 artykułów/wzmianek online lub w mediach drukowanych /tradycyjnych – dotyczących wybranych innowacji lub wydarzenia „Historie sukcesu” ” (wszelkie ewentualne koszty emisji ponosi Wykonawca)
 • co najmniej 8 audycji radiowych/wywiadów w audycjach radiowych/wywiadów w podcastach dotyczących wybranych innowacji i/lub wydarzenia „Historie sukcesu” (wszelkie ewentualne koszty emisji ponosi Wykonawca)
 • przygotowanie przez Wykonawcę na zakończenie współpracy raportu z podjętych działań promocyjnych i komunikacyjnych (raport powinien zawierać opis rezultatów i działań medialnych dla każdej innowacji, co najmniej 3 strony standaryzowanego maszynopisu)

Wszelkie inne dodatkowe działania wynikające z kreatywności i doświadczeń usługodawcy będą mile widzialne. 

5. W ramach działań upowszechnieniowych NIEprowadzonych przez Wykonawcę (prowadzonych i finansowanych bezpośrednio przez Lidera i Partnera Projektu), ale z których Wykonawca będzie mógł korzystać podczas realizacji przygotowanej przez siebie strategii znajdą się:

 • fotoreportaż z każdej z innowacji 
 • materiał filmowy z każdej innowacji promujący ją
 • opis rozwiązania przygotowany wg wzoru – przykład: http://sieciwsparcia1.e.org.pl/project/kieszen-wsparcia/
 • opracowana ilustracja-wizytówka dla każdej innowacji – wg wzoru – przykład: http://sieciwsparcia1.e.org.pl/innowacje/
 • możliwość skorzystania z pracy wykonawczej grafika Zamawiającego (poza budżetem usługi) do realizacji – podstron i materiałów drukowanych według wytycznych od Wykonawcy

Dodatkowo, Zespół Generatora Innowacji Sieci Wsparcia 2 deklaruje pełną współpracę przy realizacji wywiadów/wystąpień i w generowaniu pomysłów do strategii, jeśli zajdzie taka potrzeba. Z racji na prowadzenie projektu oraz innej działalności w obszarze działań społecznych posiadamy także bazę ok.10 000 kontaktów do różnych podmiotów działających społeczne oraz wiedzę jak dotrzeć do wybranych środowisk, którą podzielimy się z Wykonawcą.

6. UWAGA: W wyniku czynników niezależnych od Zamawiającego na etapie ogłoszenie Zapytania – w toku prac komisji konkursowej może okazać się, że zamiast 7 innowacji do upowszechnienia zostanie wyłonionych 6 (na pewno nie będzie to mniejsza liczba). W takim wypadku zamiast działań na rzecz siódmej innowacji Wykonawca przeprowadzi następujące prace:

 • opracowanie materiału drukowanego prezentującego łącznie wszystkie 6 innowacji oraz druk (w nakładzie 500 egz)
 • przeprowadzenie bieżącej relacji w mediach społecznościowych z wydarzenia Historie Sukcesu – zawierającej materiały zdjęciowe oraz 2 krótkie filmy – do 2 min (relacja fb)

W Związku  z powyższym, umowa w ww. zakresie będzie miała charakter wariantowy. Najpóźniej do dnia 15 marca 2023 roku. Zamawiający poinformuje Wykonawcę (w uzgodnionej formie) o liczbie wyłonionych innowacji, a tym samym zakresie prac (jeden z dwóch wariantów: WARIANT 1: zgodnie z punktem 3 i 4 powyżej, WARIANT 2: zgodnie z punktem 3 i 4 powyżej z uwzględnieniem 6 (a nie 7) innowacji i prac wymienionych w powyżej w punkcie 6). Wybór przez Wykonawcę jednego z dwóch wariantów nie ma wpływu na cenę usługi.

Oferty należy składać na adres mailowy: marta.bialek@e.org.pl (oferta powinna być zeskanowana, podpisana, każdy dokument „zaparafowany”) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.01.2023 r. o godz.16:00.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania a znajdują się w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141014

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. „GENERATOR INNOWACJI. Sieci Wsparcia 2” – Projekt, na podstawie umowy POWR.04.01.00-00-I104/19 realizowanego przez PCG Polska Sp. z o.o. (Lider) i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (partner) ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie: www.sieciwsparcia.pl

Skorzystaj z naszych pomysłów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa. Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny (FreshMail) i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”
ul. Hoża 35
00-681 Warszawa
biuro@e.org.pl

NIP: 529-16-47-110
REGON: 017475000
KRS: 0000084092

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło

Translate
Skip to content