Zapytanie ofertowe – opracowania strategii promocji

Projekt Generator Innowacji. SIECI WSPARCIA zakłada uruchomienie w lokalnych środowiskach potencjału sieci społecznych na rzecz osób starszych zależnych i/lub ich opiekunów. Projekt wyrósł z założenia, potwierdzonego przez liczne badania, że istniejący system wsparcia instytucjonalnego dla tych grup jest niewystarczający. Celem projektu było wypracowanie nowatorskich rozwiązań oddolnie w oparciu o dobrze rozpoznane potrzeby zależnych osób starszych i ich opiekunów, a także w oparciu o lokalne zasoby konkretnych społecznościi/lub sąsiedztw. Inkubowane innowacje wspomagają działania przygotowujące osoby starsze i całe rodziny do uruchomienia społecznych sieci Wszystkie wypracowane w programie rozwiązania będa dostępne na otwartych zasobach, a wybrane cztery z nich będa szeroko promowane – tak, by dotrzeć do środowisk/grup/instytucji/firm/organizacji/sąsiedztw zainteresowanych ich wdrażaniem.

W związku z powyższym Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację usług w zakresie opracowania strategii promocji dla czterech innowacji społecznych powstałych w ramach projektu, realizacji strategii oraz produkcji materiałów o innowacjach w celu przygotowania ostatecznej wersji do ich wdrożenia i rozpowszechnienia (w zależności od potrzeb i opracowanej strategii np. atrakcyjne filmy prezentujące innowacje, prezentacje multimedialne, materiały informacyjne, strony www).

Szczegółowe informacje:

Treść zapytania ofertowego

Załączniki:

Zalacznik nr 1_formularz ofertowy

Zalacznik nr 2_warunki_udzialu

Zalacznik nr 3_oswiadczenie

Zalacznik nr 4_kryteria_ jakosciowe

Zalacznik nr 5_wzór portfolio

Zalacznik nr 6_zarys strategii

Pytania i odpowiedzi

Oferty należy składać pocztą (decyduje data wpływu), osobiście w siedzibie Zamawiającego lub na adres mailowy: karolina.smigiel@e.org.pl (w wersji elektronicznej oferta powinna być zeskanowana, podpisana, każdy dokument „zaparafowany”).

Termin składania ofert upływa w dniu 31.01.2019 r. o godz. 15:00. 

Dodatkowych informacji udziela: Karolina Śmigiel karolina.smigiel@e.org.pltel.: 504 163 396, (22) 225 33 70

 

Projekt GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 2 667 785,18 zł. Wkład własny pokrywa Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”.

Więcej o projekcie: www.sieciwsparcia.pl