ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/2017

W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektu „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia” (nr umowy POWR.04.01.00-00-I057/15) ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację usług

w zakresie wsparcia badawczego dla 37 pomysłodawców – innowatorów.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w tym dokumencie: Zapytanie 09_badacze_8.08.2017

Oferty należy składać pocztą (decyduje data wpływu), osobiście w siedzibie Zamawiającego lub na adres mailowy: katarzyna.wala@e.org.pl (w wersji elektronicznej oferta powinna być zeskanowana, podpisana, każdy dokument „zaparafowany”). Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2017 r.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz ofertowy Zalacznik nr 1_formularz ofertowy_badacze_8.08.2017
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Zalacznik nr 2_warunki_udzialu_8.08.2017
3. Oświadczenie wykonawców o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Zalacznik nr 3_oswiadczenie_8.08.2017
4. Kryteria jakościowe Zalacznik nr 4_kryteria_ jakosciowe_badacze_8.08.2017