ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/2017

W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektu „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia” (nr umowy POWR.04.01.00-00-I057/15) ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację usług

w zakresie wsparcia badawczego dla 36 pomysłodawców – innowatorów.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w tym dokumencie: Zapytanie 08_badacze_19.07.2017

Oferty należy składać pocztą (decyduje data wpływu), osobiście w siedzibie Zamawiającego lub na adres mailowy: katarzyna.samecka@e.org.pl (w wersji elektronicznej oferta powinna być zeskanowana, podpisana, każdy dokument „zaparafowany”). Termin składania ofert upływa w dniu 26.07.2017 r.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz ofertowy Zalacznik nr 1_formularz ofertowy_badacze_19.07.2017
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Zalacznik nr 2_warunki_udzialu_19.07.2017
3. Oświadczenie wykonawców o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Zalacznik nr 3_oswiadczenie_19.07.2017

4. Kryteria jakościowe Zalacznik nr 4_kryteria_ jakosciowe_badacze_19.07.2017

 

***Treść ogłoszenia została zmieniona

było
4. Ewaluacja typu on-going
- opracowanie raportu z ewaluacji dla każdego projektu (ok. 35 tys. znaków bez spacji / 18-20 stron)
jest
4. Ewaluacja typu on-going
- opracowanie raportu z ewaluacji dla każdego projektu (ok 20 tys. znaków / ok. 10 stron)