ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2017

W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektu „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia” (nr umowy POWR.04.01.00-00-I057/15) ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację usług

w zakresie tutoringu pomysłów na innowacje społeczne rozwijane i testowane przez innowatorów społecznych. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w tym dokumencie: Zapytanie 07_tutorzy_04.07.2017.

Oferty należy składać pocztą (decyduje data wpływu), osobiście w siedzibie Zamawiającego lub na adres mailowy: katarzyna.samecka@e.org.pl (w wersji elektronicznej oferta powinna być zeskanowana, podpisana, każdy dokument „zaparafowany”). Termin składania ofert upływa w dniu 11.07.2017 r.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz ofertowy Zalacznik nr 1_formularz ofertowy_04.07.2017
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu Zalacznik nr 2_warunki_udzialu_04.07.2017
3. Oświadczenie wykonawców o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Zalacznik nr 3_oswiadczenie_04.07.2017

4. Kryteria jakościowe Zalacznik nr 4_kryteria_ jakosciowe_04.07.2017