Zapytanie ofertowe – catering uczestników Praktycznego seminarium “Innowacje wobec starości”, które odbędzie się w Warszawie w dniach 23-24 maja 2019 roku.

Projekt Generator Innowacji. SIECI WSPARCIA zakłada uruchomienie w lokalnych środowiskach potencjału sieci społecznych na rzecz osób starszych zależnych i/lub ich opiekunów. Projekt wyrósł z założenia, potwierdzonego przez liczne badania, że istniejący system wsparcia instytucjonalnego dla tych grup jest niewystarczający. Celem projektu było wypracowanie nowatorskich rozwiązań oddolnie w oparciu o dobrze rozpoznane potrzeby zależnych osób starszych i ich opiekunów, a także w oparciu o lokalne zasoby konkretnych społeczności/lub sąsiedztw. Inkubowane innowacje wspomagają działania przygotowujące osoby starsze i całe rodziny do uruchomienia społecznych sieci Wszystkie wypracowane w programie rozwiązania będą dostępne na otwartych zasobach, a wybrane cztery z nich będą szeroko promowane – tak, by dotrzeć do środowisk/grup/instytucji/firm/organizacji/sąsiedztw zainteresowanych ich wdrażaniem.

W związku z powyższym Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert w konkursie ofert w zakresie zapewnienia cateringu dla uczestników Praktycznego seminarium “Innowacje wobec starości”, które odbędzie się w Warszawie w dniach 23-24 maja 2019 roku.

Innowacje udostępniane są na otwartych licencjach, ale ich wdrożenie wymaga działań marketingowych.

Załącznik nr 1 – formularz_zapyt 4_2019

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – oświadczenie

Zapytanie 04_catering

Załącznik nr 4 – oświadczenie catering

Oferty należy składać pocztą (decyduje data wpływu), osobiście w siedzibie Zamawiającego lub na adres mailowy: karolina.smigiel@e.org.pl (w wersji elektronicznej oferta powinna być zeskanowana, podpisana, każdy dokument „zaparafowany”).

Termin składania ofert upływa w dniu 8.05.2019 r. o godz. 15:00. 

Dodatkowych informacji udziela: Karolina Śmigiel karolina.smigiel@e.org.pltel.: 504 163 396, (22) 225 33 70

Projekt GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 2 667 785,18 zł. Wkład własny pokrywa Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”.

Więcej o projekcie: www.sieciwsparcia.pl