Informacja dotycząca zapytania ofertowego nr 08/2017

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 08/2017 z dnia 19.07.2017 roku dotyczącego wsparcia badawczego dla 36 pomysłodawców, przeprowadzenie desk research (analizy danych zastanych) oraz ewaluacji wypracowanych pomysłów na etapie testowania wraz z oceną warunków implementacji rozwiązań.

Uzasadnienie:

Na podstawie pkt IX. 5 Zapytania ofertowego, Zamawiający unieważnia czynność oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty oraz unieważnia całe postępowanie prowadzone w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 08/2017.

Zamawiający wyjaśnia, że treść Zapytania ofertowego nr 08/2017 w części została nieprecyzyjnie sformułowana, a tym samym uniemożliwiała złożenie przez wykonawców konkurencyjnych ofert, a następnie wybór wykonawcy w oparciu o zasady określone w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności kryterium cenowe K1 d Analiza warunków implementacji zostało sformułowane w sposób nieprecyzyjny i zostało w różny sposób zinterpretowane przez wykonawców, co uniemożliwiło ocenę ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności.

W związku z powyższym, w celu zachowania zasady konkurencyjności i zapewnienia jednakowej i rzetelnej oceny ofert, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o niniejszej decyzji Zamawiającego drogą mailową.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie ponownie ogłosi zapytanie ofertowe obejmujące zakres Zapytania ofertowego nr 08/2017.