Społeczna Rada Kultury powołana

Realizacja warszawskiego Programu Rozwoju Kultury (PRK) nabiera tempa. Członkowie Społecznej Rady Kultury oraz Zespołu Sterującego – dwóch najważniejszych organów PRK, odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki kulturalnej stolicy., zostali właśnie powołani przez Prezydenta m.st. Warszawy.

W skład Społecznej Rady Kultury weszło 16 aktywistów, twórców, ludzi kultury i działaczy pozarządowych. Są wśród nich m.in. prezeska Towarzystwa “ę” – Marta Białek-Graczyk, Agnieszka Glińska, Bogna Świątkowska, Hubert Kowalski, Jacek Wakar czy Marcel Andino-Velez. Działalność Rady obejmować będzie m.in. wskazywanie kierunków i priorytetów programów realizowanych w ramach Programu rozwoju kultury, recenzowanie już przygotowanych rozwiązań oraz opiniowanie wyników ewaluacji i monitoringu podejmowanych działań. Ponadto, członkowie Rady będą pełnić ważną funkcję związaną z upowszechnianiem świadomości kulturalnej wśród mieszkańców stolicy oraz partnerów społecznych. Dlatego jednym z głównych jej działań będzie włączanie w proces konsultacji grup społecznych oraz środowisk zainteresowanych polityką miasta w zakresie kultury. Protokoły z posiedzeń Rady będą jawne – będzie je można znaleźć na stronie www.kulturalna.warszawa.pl.

Powołany został również Zespół Sterujący – eksperckie ciało doradcze, złożone z praktyków i teoretyków kultury, ludzi znających się na zarządzaniu kulturą. Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektów programów operacyjnych, które wypełnią ramy nakreślone w PRK. Będzie też przedstawiać władzom miasta propozycje rozwiązań w strategicznych sprawach związanych z realizacją PRK. Może on również powoływać grupy robocze, złożone ze specjalistów zajmujących się danym zagadnieniem. W ramach Zespołu pracować będą m.in. osoby zaangażowane w tworzenie Programu. Zespół składa się z 10 ekspertów, wśród których znajdują się m.in. Krzysztof Herbst, Alina Gałązka, Grzegorz Lewandowski, Agata Diduszko-Zyglewska, Roman Osadnik.

Źródło: http://ngo.um.warszawa.pl/

Więcej inormacji>>>