Specjalista finansowo-administracyjny poszukiwany!

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie (www.e.org.pl) zatrudni Specjalistę finansowo-administracyjnego.

Miejsce Pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • zarządzanie budżetami projektów: wnioskowanie o umowy, opisywanie dokumentów, monitorowanie wydatków
 • terminowe kontraktowanie i rozliczanie prac z podwykonawcami i kontrahentami
 • bieżąca współpraca z biurem rachunkowym w zakresie obsługi finansowej projektów
  i finansów organizacji
 • weryfikacja kompletności dokumentacji finansowej wymaganej w projektach
 • sporządzanie i przedstawianie koordynatorom do analizy i zatwierdzenia monitoringów wydatkowania dotacji na podstawie prowadzonej tabeli monitorującej
 • współpraca z bankiem, wprowadzanie przelewów
 • rozliczanie zaliczek i delegacji pracowników
 • organizacja obiegu i archiwizacji dokumentów stowarzyszenia
 • prowadzenie procedur zapytań ofertowych
 • edukacja koordynatorów projektów w zakresie obowiązujących procedur (informowanie, wyjaśnianie).

w ramach programu POWER (Program Wiedza Edukacja Rozwój) kierowanie:

 • procesem rozliczania umów grantowych z beneficjentami
 • bieżące kontakty z Instytucją Zarządzającą (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)
 • aktualizacja wniosku i harmonogramu płatności
 • sporządzanie wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej.

Wymagania stawiane pracownikowi: 

 • doświadczeniena analogicznym stanowisku w organizacji pozarządowej (min.2 lata) i/lub w zakresie administracji w projektach EFS lub projektach pokrewnych (mile widziane doświadczenie na stanowisku kierownika projektów EFS
 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysokie umiejętności związane z komunikacją interpersonalną
 • umiejętność planowania i zarządzania wieloma zadaniami/ procesami realizowanymi w tym samym czasie
 • otwartość na wyzwania
 • wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office, w szczególności programu Excel
 • myślenie analityczne, rzetelność i terminowość;
 • samodzielność
 • dobra organizacja pracy, dokładność i staranność

Oferujemy: Pracę na pełen etat na podstawie umowy o pracę, w tym 3 miesięczny okres próbny. Oferujemy możliwość rozwoju i zdobycia nowych umiejętności.Oferujemy wynagrodzenie: 5000 zł brutto. Zgłoszenia zawierające CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres email: biuro@e.org.pl z dopiskiem „Specjalista finansowo-administracyjny” do dnia  26.10.2018

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, 00-542Warszawa ul. Mokotowska 55 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników.”

 ……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, 00-542Warszawa ul. Mokotowska 55
 2. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.03.2019 r.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę”

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

dokumenty z dopiskiem „specjalista finansowo-adminiastracyjny” należy składać osobiście w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, drogą elektroniczną na adres: biuro@e.org.pllub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, 00-542Warszawa ul. Mokotowska 55

 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż 31 marca 2019 r.