Robimy zoom

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” rozpoczęło właśnie realizację nowego projektu badawczego – ZOOM na Uniwersytety Trzeciego Wieku. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. Celem projektu jest bliższe przyjrzenie się Uniwersytetom Trzeciego Wieku.

Chcemy lepiej poznać i pokazać różnorodność oraz potencjał środowiska UTW. Planujemy zastanowić się, przed jakimi wyzwaniami stoją obecnie liderzy Uniwersytetów, jakie widzą potrzeby i kierunki rozwoju. Poszukamy odpowiedzi na pytania o rolę UTW w społecznościach lokalnych: w jaki sposób i w jakim zakresie budują kapitał społeczny w swoich społecznościach, jaka jest ich rola w rozwijaniu współpracy pomiędzy różnorodnymi instytucjami i organizacjami działającymi na poziomie lokalnym i regionalnym, jakimi metodami aktywizują seniorów i odpowiadają na ich potrzeby kulturalne. Wierzymy, że badanie dostarczy cennych informacji nie tylko dla środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ale pozwoli stworzyć przestrzeń do debaty publicznej o aktywności osób starszych.

Będzie to pierwsze tak kompleksowe badanie polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Chcemy nim objąć wszytskie 385 UTW. Pierwszą fazą badania, która odbędzie się w maju 2012 roku, będzie ankieta internetowa do wypełenia której zaprosimy wszystkie UTW działającej w Polsce. Kolejnym krokiem, zaplanowanym na jesień tego roku, będą badania jakościowe, które zostaną przeprowadzone w 12 wybranych Uniwersytetach. Przeprowadzimy także kompleksowe badanie wizerunku UTW w mediach oraz analizę semiotyczną materiałów promocyjnych przygotowywanych przez UTW.

Efektem badania będzie raport zawierajacy diagnozę funkcjonowania polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Liczymy na to, że będzie to kompendium wiedzy o polskich UTW i cenne źródło informacji, które będzie wykorzystywane nie tylko przez Uniwersytety. W grudniu 2012 zorganizowane zostanie seminarium prezentujące wyniki badania.

W ramach projektu 12 kwietnia zoorganizowaliśmy panel ekspercki, w trakcie którego zastanawialiśmy się nad tym: w jaki sposób UTW budują kapitał społeczny w swoich społecznościach, jakimi metodami aktywizują seniorów i odpowiadają na ich potrzeby kulturalne oraz jakie pytania należy zadać, żeby jak najlepiej poznać te instytucje i zidentyfikować stojące przed nimi wyzwania.

Do udziału w panelu zaprosiliśmy: prof. Barbarę Szatur-Jaworską (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), prof. Annę Gizę-Poleszczuk (Wydział Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”), dr Zofię Zaorską (gerontolog i honorowy prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, wieloletni kierownik Lubelskiego UTW), dr Marka Rymszę (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Spraw Publicznych) oraz Janusza Byszewskiego (kurator Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie). Każdy z ekspertów w różny sposób zajmuje się kwestiami związanymi z seniorami, pracą w lokalnych społecznościach, animacją kultury oraz kapitałem społecznym. Poza tym w spotkaniu wezmą udział badacze uczestniczący w projekcie, a także zespół Towarzystwa ę zajmujący się programami skierowanymi do seniorów. Liczymy, że połączenie tak różnych kompetencji pomoże nam jak najlepiej zrealizować ten ambitny projekt.