Praga Lab: projekty

W słoneczne sobotnie popołudnie 21 września w pracowni PACA 40 odbyła się premiera projektów zrealizowanych w ramach warsztatów Praga Lab.  Była to miła okazja, by spotkać się ponownie oraz podsumować wspólne działania. W ramach projektu odbyły się cztery warsztaty –  fotograficzny, z fotokastu, animacji poklatkowej i remiksu. Spotkanie było szansą do poznania się członków i członkiń grup warsztatowych, które dotychczas pracowały oddzielnie. Mieliśmy okazję zobaczyć imponującą liczbę dzieł – efektów zabawy obrazem, 9 projektów fotograficznych, 5 fotokastów, 7 animacji poklatkowych i 4 remiksy! Bardzo dziękujemy za tak tłumne przybycie. Wszystkich, którzy nie mieli szansy dotrzeć w sobotę na premierę zapraszamy do oglądania projektów umieszczonych na mapie dzielnicy na stronie. Zapraszamy do tej wirtualnej wycieczki po warszawskiej Pradze!

fot. Agnieszka Gójska

Pra­ga Lab to cykl spo­tkań z fo­to­gra­fią, fil­mem, dźwię­kiem i ar­chi­wa­lia­mi. W lip­cu i sierp­niu na war­szaw­skiej Pra­dze powstawały opo­wieści o dziel­ni­cy przy wykorzystaniu no­wych me­diów. Grupa młodzieży w wieku 13 – 18 lat ro­biła zdję­cia, zbierała historie i fil­mowała pod okiem specjalistów z róznych dziedzin.

Pro­jekt jest re­ali­zo­wa­ny w ra­mach pro­gra­mu „Me­dia” Fun­da­cji Evens.