Poszukujemy Menedżera administracyjnego/Menedżerkę administracyjną!

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie (www.e.org.pl) zatrudni 

Menedżera administracyjnego/Menedżerkę administracyjną 

Miejsce Pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • planowanie i zarządzanie budżetem administracyjnym Towarzystwa w porozumieniu z Dyrektorem operacyjnym, opisywanie faktur administracyjnych, monitorowanie wydatków i refundacji
 • organizacja obiegu i archiwizacji dokumentów stowarzyszenia (w tym dbanie o porządek w dokumentacji i kompletność danych gromadzonych na serwerze);
 • prowadzenie procedur zapytań ofertowych
 • edukacja koordynatorów projektów w zakresie obowiązujących procedur (informowanie, wyjaśnianie);
 • współpraca z bankiem, wprowadzanie przelewów, pobieranie historii konta bankowego,
 • Współpraca z biurem rachunkowym: wnioskowanie o umowy, opisywanie dokumentów,
 • terminowe kontraktowanie i rozliczanie prac z podwykonawcami i kontrahentami
 • weryfikacja kompletności dokumentacji finansowej wymaganej w projektach
  (sprawdzanie dokumentów przygotowanych do zapłaty/przekazania do biura rachunkowego)
 • rozliczanie zaliczek i delegacji pracowników
 • organizacja i zarządzanie biurem

Wymagania stawiane pracownikowi: 

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysokie umiejętności związane z komunikacją interpersonalną
 • otwartość na wyzwania
 • wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office, w szczególności programu Excel
 • myślenie analityczne, rzetelność i terminowość;
 • samodzielność
 • dobra organizacja pracy, dokładność i staranność

Oferujemy: Pracę na 1/2 etatuna podstawie umowy o pracę, w tym 3 miesięczny okres próbny. Oferujemy możliwość rozwoju i zdobycia nowych umiejętności..Oferujemy wynagrodzenie: 2750 zł brutto. Zgłoszenia zawierające CV wraz ze zdjęciem i list motywacyjny proszę przesyłać na adres email: biuro@e.org.pl z dopiskiem „Menedżer administracyjny” do dnia  23.11.2018

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, 00-542Warszawa ul. Mokotowska 55 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników.”

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

 1. a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, 00-542Warszawa ul. Mokotowska 55
 2. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.03.2019 r.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę”

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

 • dokumenty z dopiskiem „Menedżer administracyjny” należy składać osobiście w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, drogą elektroniczną na adres: biuro@e.org.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, 00-542Warszawa ul. Mokotowska 55
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż 31 marca 2019 r.