Poszukujemy Latających Animatorów Kultury!

Zapraszamy do złożenia ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe (numer 13/2018), realizowane w ramach projektu „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia”.

Projekt zakłada uruchomienie w lokalnych środowiskach potencjału sieci społecznych na rzecz rozwoju innowacyjnych usług i produktów wspierających samodzielność i społeczną integrację zależnych osób starszych w miejscu ich zamieszkania oraz równolegle zapewniających wsparcie ich opiekunom w celu przeciwdziałania wypaleniu i wsparcia aktywności zawodowej. Inkubowane innowacje będą także wspomagać działania profilaktyczne przygotowujące osoby starsze i całe rodziny do uruchomienia społecznych sieci dużo wcześniej nim zaistnieje potrzeba korzystania z usług opiekuńczych. Celem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań oddolnie w oparciu o dobrze rozpoznane potrzeby zależnych osób starszych i ich opiekunów, a także w oparciu o lokalne zasoby konkretnych społeczności, sąsiedztw.

Treść zapytania oraz konieczne załączniki są dostępne do pobrania:

Zapytanie ofertowe_13.2018 = NIEAKTUALNE

UWAGA!

W treści zapytania popełniono omyłkę w części: “Zakres prac wyłonionych LAKów”. Zmieniono zdanie: 

“1 wizyta trwa dwa dni, (przy założeniu, że liczba godzin przypadających na 1 innowację wynosi średnio 6 godzin zegarowych)”

na zdanie:

“1 wizyta trwa dwa dni, (przy założeniu, że liczba godzin przypadających na 1 DZIEŃ wynosi średnio 6 godzin zegarowych)”.

Pozostałe treści zapytania pozostają niezmienione. Załączniki 1,2,3 pozostają niezmienione.

Zapytanie ofertowe_13.2018 — ZMIANA

Zalacznik nr 1_formularz ofertowy_13.2018

Zalacznik nr 2_warunki_udzialu_13.2018

Zalacznik nr 3_oswiadczenie_13.2018

Oferty należy składać pocztą (decyduje data wpływu), osobiście w siedzibie Zamawiającego lub na adres mailowy: katarzyna.polak@e.org.pl (w wersji elektronicznej oferta powinna być zeskanowana, podpisana, każdy dokument „zaparafowany”).

Termin składania ofert upływa w dniu 04 czerwca 2018 r. o godzinie 16.00.

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Polak: katarzyna.polak@e.org.pl

Więcej o projekcie: www.sieciwsparcia.pl

Projekt GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 2 667 785,18 zł. Partnerem projektu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”.