Poszukujemy ekspertów, którzy udzielą wsparcia doradczego uczestnikom projektu.

Projekt Generator Innowacji. SIECI WSPARCIA to przedsięwzięcie dotyczące inkubowania innowacji społecznych na rzecz wsparcia niesamodzielnych osób starszych i/lub ich opiekunów. Autorów najlepszych pomysłów  zaprosiliśmy do inkubatora i udzielamy im wsparcia ekspertów, badaczy oraz tutorów aby mogli dopracować swój pomysł i przekształcić go w model do testowania.

W związku z powyższym poszukujemy ekspertów, którzy udzielą wsparcia doradczego uczestnikom projektu.

Poszukujemy ekspertów z poniższych zakresów tematycznych:

 1. Ekspert posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie uprawy roślin domowych i ogrodowych/zakładania ogrodów

2. Ekspert posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze pomocy społecznej w tym doświadczenie w zarządzaniu instytucją pomocy społecznej

3. Ekspert/twórca posiadający doświadczenie w projektowaniu sytuacji twórczych, organizowaniu twórczych akcji, zdarzeń, działań

4. Ekspert mający wiedzę i doświadczenie w zakresie wykrzystania mętody design thinking w obszarze działań społecznych

5. Neurolog i ekspert w zakresie oddziaływania muzyki na działanie mózgu

6. Ekspert/psycholog/terapeuta posiadający wiedzę w zakresie symulacji funkcji poznawczych oraz prowadzenia treningu funkcji poznawczych

7. Geriatra, posiadający wiedzę i doświadczenie w ocenie stanu zdrowia pacjenta – seniora

8. Ekspert posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw społecznych

9. Ekspert posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji wolontariatu

10. Ekspert posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie współpracy z młodzieżą i działań międzypokoleniowych

11. Ekspert posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarze pracy z młodzieżą oraz posiadający doświadczenie w prowadzeniu mediacji  i współpracy z różnorodnymi grupami

12. Ekspert posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarze pedagogiki teatru w projektach społecznych.

14. Ekspert posiadający wiedzę i w zakresie organizacji miejsc opieki dla dzieci do lat 3 – przepisy prawne, warunki lokalowe, organizacji i inne lokalne uwarunkowania

15. Ekspert/psycholog/terapeuta  posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarze psychologii kolorów

16. Ekspert posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie opieki nad osobami żyjącymi z chorobami Alzheimera i innymi formami otępienia, doświadczenia we wspieraniu opiekunów rodzinnych osób starszych, doświadczenia w pracy w organizacjach pozarządowych wspierających opiekunów

17. Animator kultury z doświadczeniem w pracy z twórcami i tematyką sztuki zaangażowanej społecznie oraz projektowania

18. Ekspert w zakresie gospodarki senioralnej posiadający doświadczenie w pracy z biznesem oraz samorządami lokalnymi

Oferty zawierające CV (zawierające informacje o doświadczeniu w wybranym obszarze) wraz z informacją o rodzaju lub numerem eksperta, na który składana jest propozycja oraz proponowaną stawką za godzinę pracy w kwocie brutto prosimy składać na adres mailowy: katarzyna.polak@e.org.pl  lub osobiście w biurze Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” do dnia 14 listopada 2017 roku do godziny 16:30. W razie wpłynięcia więcej niż jednej oferty na danego eksperta o wyborze oferenta zadecyduje zgodność z doświadczeniem określonym w ofercie oraz najkorzystniejsza stawka za godzinę pracy w kwocie brutto. Zaoferowane wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie Towarzystwo w wypadku podjęcia współpracy z ekspertem. Współpraca obejmuje od 3 do 9 godzin wsparcia udzielanego osobiście bądź zdalnie.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmianami.”

Projekt GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 2 667 785,18 zł. Partnerem projektu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”.

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Polak: katarzyna.polak@e.org.pl

Więcej o projekcie: www.sieciwsparcia.pl