Poszukiwany wykonawca ekspertyzy

W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektu „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia” (nr umowy POWR.04.01.00-00-I057/15) ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”poszukuje wykonawcy ekspertyzy w zakresie:

- analizy kierunków działań/ typów projektów/ form wsparcia zaplanowanych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20 oraz Regionalnych Programach Operacyjnych w obszarze tematycznym objętym Inkubatorem „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” – wsparcie zależnych osób starszych i ich rodzinnych opiekunów,

- analizy dotychczasowego przeznaczenia funduszy UE/ funduszy publicznych na działania prowadzone w Polsce w obszarze tematycznym inkubatora „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” – wsparcie zależnych osób starszych i ich rodzinnych opiekunów.

Termin przygotowanie ekspertyzy: 21 kwietnia 2017 roku.

Celem Inkubatora „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych usług i produktów wspierających samodzielność i społeczną integrację osób starszych zależnych (60+) w miejscu ich zamieszkania oraz zapewniających wsparcie opiekunom osób starszych w celu przeciwdziałania ich wypaleniu i wsparcia ich aktywności zawodowej.

Więcej o projekcie: http://sieciwsparcia.pl/

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV oraz wskazujących na posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania ekspertyzy wraz z ceną brutto za przygotowanie dokumentu na adres: katarzyna.samecka@e.org.pl do 18 kwietnia 2017 roku.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmianami.”

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Samecka: katarzyna.samecka@e.org.pl