Poszukiwani eksperci branżowi – Lessons Learned

Projekt Generator Innowacji. SIECI WSPARCIA to przedsięwzięcie dotyczące inkubowania innowacji społecznych na rzecz wsparcia niesamodzielnych osób starszych i/lub ich opiekunów. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymali dotację na testowanie. Aktualnie szukamy ekspertów – przedstawicieli użytkowników, dla których innowatorzy zaprojektowali swoje rozwiązania. W trakcie warsztatów „Lessons Learned” w Warszawie w dniu 08.09. 2018 między godz.10.00 a 14.00 poprowadzimy działanie, w którym zaprosimy przedstawicieli użytkowników do wysłuchania pomysłów innowatorów oraz udzielenia im informacji zwrotnej.

W związku z powyższym poszukujemy ekspertów, którzy udzielą wsparcia uczestnikom projektu.

Poszukujemy ekspertów- przedstawicieli potencjalnych użytkowników rozwiązań z poniższych zakresów:

 1. Przedstawiciel gminy wiejsko-miejskiej lub wiejskiej lub miejskiej – najchętniej burmistrz lub wójt – posiadający doświadczenie we wdrażaniu programów społecznych na terenie swojej gminy (w tym mile widziane doświadczenie wdrażania programów z zakresu: działań dla osób starszych, partycypacji społecznej, działań dla dzieci)

2. Dyrektor/ka aktywnie działającego domu kultury posiadający doświadczenie we wdrażaniu nowatorskich działań społecznych (m.in. związanych z partycypacją społeczną).

3. Kierownik/dyrektor/menedżer placówki medycznej (może być prywatna placówka) zainteresowany tematyką profilaktyki zdrowia osób starszych.

4. Przedstawiciel/ka/Prezes/ka organizacji zrzeszających opiekunów osób starszych zależnych

5. Przedstawiciel/Prezes organizacji/klubu sportowego zainteresowany programami społecznymi

6. Nauczyciel/nauczycielka prowadzący szkolny klub wolontariatu i doskonalący swoje umiejętności w tym zakresie (np. poprzez udział w programach skierowanych do szkolnych klubów wolontariatu)

7. Przedstawiciel/Prezes Warsztatów Terapii Zajęciowej i/lub Spółdzielni Socjalnej

8. Przedstawiciel/Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku posiadający doświadczenie w prowadzeniu działań z obszaru wolontariatu osób starszych.

9. Przedstawiciel/Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnoty Mieszkaniowej i/lub aktywny mieszkaniec działający na terenie swoje wspólnoty

10. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Ośrodka Pomocy Społecznej/ innej placówki kierującej działania na obszary pomocy społecznej o co najmniej miejskim zasięgu, mający doświadczenie w prowadzeniu autorskich programów społecznych

11. Przedstawiciel/koordynator/Prezes organizacji prowadzącej lokalne centrum aktywności/dom sąsiedzki/miejskie centrum aktywności

12. Przedstawiciel/kierownik działu edukacji w teatrze miejskim posiadający doświadczenie w prowadzeniu działań społecznych

13. Przedstawiciel/prezes organizacji pracującej na rzecz osób niepełnosprawnych

14. Przedstawiciel/kierownik wydziału Pomocy Społecznej z jednostki samorządu terytorialnego posiadający doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz osób starszych

15. Przedstawiciel/opiekun koła naukowego przy wydziale psychologii/nauk społecznych na uczelni wyższej

16. Przedstawiciel/prezes organizacji zajmującej się działaniami lokalnymi i/lub animacją kultury

Oferty zawierające CV (zawierające informacje o doświadczeniu w wybranym obszarze) wraz z informacją o rodzaju lub numerem eksperta, na który składana jest propozycja oraz proponowaną stawkę za godzinę zegarową pracy w kwocie brutto prosimy składać na adres mailowy: sieciwsparcia@e.org.pl  lub osobiście w biurze Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” do dnia 04 września 2018 roku do godziny 16:30. W razie wpłynięcia więcej niż jednej oferty na danego eksperta o wyborze oferenta zadecyduje zgodność z doświadczeniem określonym w ofercie oraz najkorzystniejsza stawka za godzinę pracy w kwocie brutto. Zaoferowane wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie Towarzystwo w wypadku podjęcia współpracy z ekspertem. Współpraca obejmuje od 2 do 4 godzin zegarowych wsparcia udzielanego w trakcie warsztatów w Warszawie – 08.09 w godz.10-14 (przy ul. Brackiej 25).

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko eksperta, i prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Zgodnie z rekomendacjami instytucji nadzorującej Towarzystwo informuje, że zaplanowana
w zatwierdzonym szczegółowym budżecie projektu stawka jednostkowa za wykonanie usługi wynosi maksymalnie 150,00 zł brutto / godzina zegarowa. 

Projekt GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIAjest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita kwota dofinansowania wynosi
2 667 785,18 zł. Wkład własny pokrywa Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”.

Dodatkowych informacji udziela Marta Białek: marta.bialek@e.org.pl

Więcej o projekcie: www.sieciwsparcia.pl