Koordynator/koordynatorka programu POWER

Opis stanowiska: projekt zw. z innowacjami społecznymi realizowany w ramach programu POWER (Program Wiedza Edukacja Rozwój).

Informacja o projekcie: Celem projektu jest inkubacja 30 oddolnych projektów osób indywidualnych i grup, wyłonionych w konkursie na innowacyjne przedsięwzięcia w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych i wsparcia ich opiekunów. W procesie inkubacji uczestnicy otrzymają wszechstronne wsparcie eksperckie oraz dotację na testowanie rozwiązań. Ostatecznie zostaną wybrane 4 innowacje, które będą skalowane oraz wdrażane do polityk publicznych. Więcej informacji, w tym regulamin konkursu  „Generator Innowacji“ na stronie www.sieciwsparcia.pl

Miejsce Pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:

- realizację wskaźników i efektów projektu
- bieżące kontakty z Instytucją Zarządzającą (Ministerstwo Rozwoju),
- planowanie i koordynacja równoległych zadań/procesów w projekcie realizowanych w tym samym czasie
- prowadzenie bieżącego monitoringu harmonogramu i wskaźników w projekcie oraz wydatkowania środków
- bieżąca aktualizacja wniosku i harmonogramu płatności
- bieżące śledzenie obowiązujących przepisów odnośnie wymogów programu i zamawianie potrzebnych ekspertyz  prawnych
- opracowywanie dokumentów związanych z realizacją projektu ( wzory regulaminów, porozumień, raportów, narzędzi zbierania danych etc)
- sporządzanie wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej
- zarządzanie budżetem projektu (planowanie wydatków, wnioskowanie o umowy, opisywanie dokumentów, monitorowanie wydatków i płynności finansowej)
- prowadzenie procedur zapytania ofertowego oraz rozpoznania rynku
- terminowe kontraktowanie i rozliczanie prac z podwykonawcami i kontrahentami
- organizacja pracy Komisji Konkursowej
- analiza złożonych przez grantobiorców kosztorysów testowania innowacji pod kątem poprawności formalno-finansowej
- koordynacja procesu przygotowania i podpisywania umów grantowych z beneficjentami
- bieżąca komunikacja z grantobiorcami w sprawach organizacyjnych oraz monitoring prac innowatorów
- analiza złożonych przez grantobiorców raportów z testowania innowacji pod kątem poprawności formalno-finansowej i zgodności z założeniami umowy grantowej
- nadzór i koordynacja prac zespołu projektowego (m.in. asystent ds.administracyjnych, metodyk ds.tutoringu i warsztatów, metodyk ds. badań)
- organizacja wydarzeń promujących wybrane projektu
- aktywne uczestniczenie w pracach Zespołu Towarzystwa ę w zakresie realizacji misji i celów strategicznych organizacji.

Wymagania stawiane pracownikowi: 

- minimum 3 letnie doświadczeniew zakresie realizacji projektów EFS lub projektów pokrewnych (w tym min.1 rok jako kierownik EFS lub projektu pokrewnego)
- zainteresowanie i/lub doświadczenie  w tematyce innowacji społecznych i/lub osób starszych
- wykształcenie wyższe
- umiejętność pracy w zespole
- wysokie umiejętności związane z komunikacją interpersonalną
- doświadczenie w zarządzaniu zespołami złożonymi z min.5 osób
- umiejętność planowania i zarządzania wieloma zadaniami/ procesami realizowanymi w tym samym czasie
- otwartość na wyzwania i odporność na pracę w stresie
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
- wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania
- bardzo dobra znajomość pakietu Office, w szczególności programu Excel
- myślenie analityczne, rzetelność i terminowość;
- samodzielność
- dobra organizacja pracy, dokładność i staranność

Mile wiedziane: doświadczenie związane z pracą/współpracą/projektami w obszarze opieki społecznej/osób starszych/innowacji społecznych

Oferujemy: Pracę na pełen etat na podstawie umowy o pracę w okresie styczeń 2019 –  czerwiec 2019 (w tym 1 miesięczny okres próbny). Oferujemy możliwość rozwoju i zdobycia nowych umiejętności.Oferujemy wynagrodzenie: 3500 zł netto. Zgłoszenia zawierające CV wraz ze zdjęciem i list motywacyjny proszę przesyłać na adres email: biuro@e.org.pl z dopiskiem „kierownik Projektu” do dnia  17.12.2018

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, 00-542Warszawa ul. Mokotowska 55 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników.”

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

  1. a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, 00-542Warszawa ul. Mokotowska 55
  2. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
  5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.03.2019 r.
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
  8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę”