ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2017

W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektu „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia” (nr umowy POWR.04.01.00-00-I057/15) ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację usług w zakresie

udziału ekspertów w pracach komisji oceny pomysłów na innowacyjne rozwiązania w projekcie „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia.”

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączonym dokumencie.

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego Zapytania należy złożyć:

pocztą (decyduje data wpływu), osobiście w siedzibie Zamawiającego lub na adres mailowy: katarzyna.samecka@e.org.pl (w wersji elektronicznej oferta powinna być zeskanowana, podpisana, każdy dokument „zaparafowany”)

do dnia 4.04.2017r. – termin został wydłużony!


XI. ZAŁĄCZNIKI DO Zapytanie_ofertowe_04_2017
1. Formularz ofertowy Zalacznik nr 1_formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu Zalacznik nr 2_warunki_udzialu
3. Oświadczenie wykonawców o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Zalacznik nr 3_oswiadczenie

4. Kryteria jakościowe Zalacznik nr 4_kryteria_ jakosciowe

5. Opis zmian