Poszukujemy Kierownika/Kierowniczki programu „Seniorzy w Akcji”

Informacja o projekcie: Konkurs „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje jest organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Świat zmieniają ludzie z pasją! Program skierowany jest do osób 60+ działających samodzielnie oraz do osób 60+ działających w parze z osobą co najmniej 25 lat młodszą, które chcą aktywnie działać na rzecz wprowadzania trwałych rozwiązań pobudzających aktywność społeczną mieszkańców. www.seniorzywakcji.pl

Miejsce Pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

Zarządzanie realizacją programu:

 • opracowanie harmonogramów działań programu
 • planowanie i monitoring wydatków programu
 • realizacja działań konkursu zgodnie z harmonogramem i budżetem
 • koordynacja prac Komisji Konkursu (wybór członków, opracowanie regulaminów, udział w regionalnych komisjach),
 • prowadzenie bazy z danymi grantobiorców programu, przygotowywanie umów dotacji  dla grantobiorców
 • opracowanie merytorycznych raportów kwartalnychoraz zestawień statystycznych na potrzeby programu
 • wsparcie dla zespołu projektu: organizacja spotkań superwizyjnych dla osób wspierających rozwój projektów

Koordynacja wsparcia dla animatorów realizujących projekty i bieżąca współpraca za animatorami:

 • wsparcie animatorów przy pisaniu wniosków
 • organizacja szkoleń i warsztatów – 3 szkolenia dla uczestników konkursu „Seniorzy w akcji“ i 2 warsztaty dla absolwentów
 • kontaktz grantobiorcami uczestnikami podczas realizacji projektu– zarządzanie budżetem i decyzyjność dot. projektu
 • koordynacja realizacji wizyt studyjnych (promocja wśród uczestników programu, udzielanie informacji, przygotowywanie aneksów do umów, zbieranie zgłoszeń i raportów z wizyt)
 • nadzór nad realizacją wizyt latających animatorów w ramach programu
 • prowadzenie wybranych działań upowszechniających doświadczenia i efekty programu
 • aktywny udział w wydarzeniach promujących działania miedzyprojektowe i podsumowujące działania w ramach programu Seniorzy w akcji  (współorganizacja konferencji tematycznych, współudział w tworzeniu kursu o współpracy międzypokoleniowej
 • opracowanie koncepcji i koordynacja współpracy z absolwentami programu (m.in. aktualizowanie bazy danych, opracowanie profili kompetencyjnych absolwentów i utrzymywanie stałego kontaktu z nimi)
 • zbieranie informacji o postępach w realizacji projektów i rezultatach
 • aktualizacja i rozwój strony internetowej konkursu oraz prace nad formularzem zgłoszeń konkursowych on-line
 • planowanie i nadzór nad działaniami promocyjnymi konkursu
 • obsługa grup na fb dla kolejnych edycji programu i Klubu Ambasadorów

Wymagania stawiane pracownikowi: 

 • doświadczeniew zakresie realizacji/administracji w projektach senioralnych lub projektach pokrewnych: min 2-3 lata doświadczenia
 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysokie umiejętności związane z komunikacją interpersonalną
 • umiejętność planowania i zarządzania wieloma zadaniami/ procesami realizowanymi w tym samym czasie
 • otwartość na wyzwania
 • wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office, w szczególności programu Excel
 • myślenie analityczne, rzetelność i terminowość;
 • samodzielność
 • dobra organizacja pracy, dokładność i staranność

Oferujemy:

 • Pracę na 4/5 etatu na podstawie umowy o pracę.
 • Wsparcie asystenta w codziennej pracy
 • Ścisłą współpracę merytoryczną i wsparcie ze strony osoby nadzorującą realizację programu
 • Współpracę z stabilnym i prestiżowym partnerem – grantodawcą programu tj.Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności
 • Pracę w dynamicznym, otwartym na wyzwania społeczne zespole
 • Możliwość współpracy przy innych projektach Towarzystwa „ę” w zakresie dodatkowych zleceń, poza czasem pracy etatowej

Zgłoszenia zawierające CV wraz ze zdjęciem i list motywacyjny proszę przesyłać na adres email: biuro@e.org.pl z dopiskiem „Kierownik programu Seniorzy w Akcji ” do dnia  22.02.2019

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, 00-542 Warszawa ul. Mokotowska 55 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników.”

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

 1. a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, 00-542Warszawa ul. Mokotowska 55
 2. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.08.2019 r.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę”

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

 • dokumenty z dopiskiem Kierownikprogramu „Seniorzy w Akcji”prosimy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@e.org.pllub przesłać na adres: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, 00-542 Warszawa ul. Mokotowska 55.
 • Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż 31 marca 2019 r.