Poszukujemy ekspertów, którzy udzielą wsparcia innowatorom – przedłużamy termin składania ofert

Projekt Generator Innowacji. SIECI WSPARCIA zakłada uruchomienie w lokalnych środowiskach potencjału sieci społecznych na rzecz osób starszych zależnych i/lub ich opiekunów. Projekt wyrósł z założenia, potwierdzonego przez liczne badania, że istniejący system wsparcia instytucjonalnego dla tych grup jest niewystarczający. Niezbędne jest poszukiwanie innowacyjnych, oddolnych rozwiązań i usług wspierających samodzielność i społeczną integrację zależnych osób starszych w miejscu ich zamieszkania oraz/lub zapewniających wsparcie ich opiekunom. W ramach projektu zorganizowano szeroką rekrutację pomysłodawców, którzy zaproponowali pomysł na rozwiązania odpowiadające na to wyzwanie społeczne. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” pełniło i pełni w projekcie rolę inkubatora. Bezpośrednim wsparciem w projekcie objętych zostało dwadzieścia osiem nowatorskich pomysłów. W efekcie, cztery najlepsze innowacje społeczne, o wysokim potencjale wdrożeniowym, będą upowszechniane na skalę całego kraju i włączane do polityk publicznych.

Celem projektu było wypracowanie nowatorskich rozwiązań oddolnie w oparciu o dobrze rozpoznane potrzeby zależnych osób starszych i ich opiekunów, a także w oparciu o lokalne zasoby konkretnych społeczności i/lub sąsiedztw. Inkubowane innowacje wspomagają działania przygotowujące osoby starsze i całe rodziny do uruchomienia społecznych sieci Wszystkie wypracowane w programie rozwiązania będą dostępne na otwartych zasobach, a cztery wybrane z nich będą szeroko promowane – tak, by dotrzeć do środowisk/grup/instytucji/firm/organizacji/sąsiedztw zainteresowanych ich wdrażaniem.

W związku z powyższym poszukujemy ekspertów, którzy udzielą wsparcia doradczego innowatorom.

Poszukujemy ekspertów z poniższych zakresów tematycznych:

 1. Wykonawcy usługi prawnej dotyczącej prawnego uregulowania kwestii finansowych i komunikacyjnych działań odbywających się w ramach innowacji w oparciu o istniejące przepisy prawne oraz orzecznictwa.

2. Ekspert posiadający wiedzę i kwalifikacje zawodowe dotyczące dotarcia do nowych grup odbiorczych innowacji.

3. Ekspert posiadający wiedzę i kwalifikacje zawodowe w zakresie psychologii, psychoterapii, mediacji i rozwoju umiejętności samodzielnego radzenia sobie z wypaleniem zawodowym w pracy z grupami wsparcia dla opiekunów osób zależnych. Ekspert zgodnie z sugestią i potrzebami innowatorów powinien wykazać doświadczenie zawodowe w prowadzeniu grup metodą Balinta.
W związku z powyższą zmianą wydłużamy czas składania ofert do 7.03.2019 (godz. 12:00).
Oferty zawierające CV (zawierające informacje o doświadczeniu w wybranym obszarze) wraz z informacją o rodzaju lub numerze eksperta, na który składana jest propozycja oraz proponowaną stawką za godzinę pracy w kwocie brutto prosimy składać na adres mailowy: karolina.smigiel@e.org.pl  lub osobiście w biurze Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” do dnia 7 marca 2019 roku do godziny 12:00.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmianami.”

Projekt GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 2 667 785,18 zł. Partnerem projektu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”.

Dodatkowych informacji udziela Karolina Śmigiel: karolina.smigiel@e.org.pl

Więcej o projekcie: www.sieciwsparcia.pl